Col·labora

La teva contribució ens ajuda a fer efectiu el dret a l’habitatge digne.

Vols col·laborar amb la Fundació Hàbitat 8 Impuls? Pots fer-ho amb una aportació econòmica.

Gràcies!

Pots fer la donació a través de paypal fent clic a l’icona que trobaràs a continuació o bé directament al compte Arquia de la fundació.

ARQUIA BANCA

ES73 3183 0803 1431 0766 3126

Per poder desgravar les vostres aportacions a la fundació cal que ens indiqueu les vostres dades bàsiques que consten més abaix.

INFORMACIÓ FISCAL

Deducció estatal

A partir de l’1 de gener de 2016, les persones físiques que realitzin donatius a les entitats acollides a la Llei 49/2002, es podran deduir en la declaració de la renda, pels primers 150 euros de donatius un 80% i si el donatiu supera els 150 euros, es podrà desgravar a partir d’aquest import un 35%.

L’art.19 de la Llei 49/2002 introdueix un nou supòsit: l’haver realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deduccions a favor de la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediatament anteriors, en cada un d’ells, en un import igual o superior al de l’aportat en l’exercici anterior, en aquests cas s’incrementa el percentatge de deducció per a la base que excedeixi dels 150 euros.

Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els capítols II, III i IV del títol VI de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats , el 40 per 100 de la base de la deducció.

Deducció Catalunya

Article 14. Deduccions en la quota de l’IRPF per donacions a determinades entitats.

1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l’import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l’Estat reguladora de l’impost, una deducció per donatius a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística. L’import de la deducció es fixa en el 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.