Transparència

Balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària: ens sumem al mercat social

“El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.”

Estats financers

Ultima actualització 16-09-2021

Memòries d’activitats i econòmiques

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ

Pitjeu aquí per veure’ls

Estructura Organitzativa

Patronat de la Fundació

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació. Representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

  • Juli Carbó. President de la Fundació Hàbitat 8 Impuls. Perit Mercantil amb PDG per l’Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
  • Daniel Ritort. Vicepresident. Advocat i economista, especialitzat en finances i comptabilitat.
  • Miguel Borrego. Secretari. Advocat (per la UAB) especialista en diferents àmbits del dret i Agent de la Propietat Immobiliària (API).
  • Joan I Vinardell. Vocal – Consultor financer
  • JOnhatan Modesto. Vocal – Assessor esportiu

El seguiment de les accions que s’activen des de i a través de la Fundació es realitza a través del seu òrgan consultiu i de participació format per tècnics experts i especialistes principalment en el camp de l’arquitectura: El Consell de l’Hàbitat, Sa, Sostenible i Saludable